Urutan Khilafah Islamiyah sepanjang sejarah Islam

16 04 2010

Dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 623 M,
umat Islam segera membaiat Abu Bakar ra sebagai pengganti beliau. Istilah
pengganti ini dalam bahasa Arab adalah khalifah. Lengkapnya, khalifatu
rasulillah atau pengganti Rasulullah. Maksudnya bukan menggantikan posisi
kenabian Muhammad SAW, melainkan posisi beliau SAW sebagai pemimpin tertinggi
umat Islam. Sebab nabi kita itu selain sebagi nabi, juga berperan sebagai
pemimpin tertinggi umat Islam.

Selain itu, ada juga sebutan lain buat posisi
tertinggi umat Islam sedunia, yaitu istilah Amirul Mukminin. Artinya
adalah pemimpin umat Islam.

1. Khilafah Rasyidah

Khilafah Rasidah berdiri tepat di hari wafatnya
Rasululllah SAW. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang shahabat nabi yang menjadi
khalifah secara bergantian. Mereka adalah:

1. Abu Bakar ash-Shiddiq ra {tahun
11-13 H/632-634 M}
2.‘Umar bin Khaththab ra {tahun
13-23 H/634-644 M}
3. ‘Utsman bin ‘Affan ra {tahun
23-35 H/644-656 M}
4.‘Ali bin Abi Thalib ra {tahun
35-40 H/656-661 M} dan
5.Al-Hasan bin ‘Ali ra {tahun
40 H/661 M}

Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun.
Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena posisi mereka sebagai shahabat
nabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari nabi untuk mentaati para
khalifah rasyidah ini.

2. Khilafah Bani Umayyah

Khilafah ini berpusat di Syiria, tepatnya di kota
Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun,
setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah.
Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam.
Adapun masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

1.Mu’awiyyah bin Abi Sufyan {tahun
40-64 H/661-680 M}
2.Yazid bin Mu’awiyah {tahun
61-64 H/680-683 M}
3.Mu’awiyah bin Yazid {tahun
64-65 H/683-684 M}
4.Marwan bin Hakam {tahun
65-66 H/684-685 M}
5.Abdul Malik bin Marwan {tahun
66-86 H/685-705 M}
6.Walid bin ‘Abdul Malik {tahun
86-97 H/705-715 M}
7.Sulaiman bin ‘Abdul Malik {tahun
97-99 H/715-717 M}
8.‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz {tahun
99-102 H/717-720 M}
9.Yazid bin ‘Abdul Malik {tahun
102-106 H/720-724M}
10.Hisyam bin Abdul Malik {tahun
106-126 H/724-743 M}
11.Walid bin Yazid {tahun 126
H/744 M}
12.Yazid bin Walid {tahun 127
H/744 M}
13.Ibrahim bin Walid {tahun 127
H/744 M}
14.Marwan bin Muhammad {tahun
127-133 H/744-750 M}

Sebenarnya khilafah Bani Ummayah ini punya
perpanjangan silsilah, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke
semenanjung Iberia dan masuk ke Spanyol. Di Spanyol mereka kemudian mendirikan
khilafah tersendiri yang terlepas dari khilafah besar Bani Abbasiyah.

3. Khilfah Bani Abbasiyah

Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani ‘Abasiyah
yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun.
Khalifah pertama adalah Abu al-’Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya
Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah.

Secara rinci masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

1.

Abul ‘Abbas al-Safaah {tahun
133-137 H/750-754 M}
2.

Abu Ja’far al-Manshur {tahun
137-159 H/754-775 M}
3.

Al-Mahdi {tahun 159-169
H/775-785 M}
4.

Al-Hadi {tahun 169-170
H/785-786 M}
5.

Harun al-Rasyid {tahun
170-194 H/786-809 M}
6.

Al-Amiin {tahun 194-198
H/809-813 M}
7.

Al-Ma’mun {tahun 198-217
H/813-833 M}
8.

Al-Mu’tashim Billah {tahun
618-228 H/833-842M}
9.

Al-Watsiq Billah {tahun
228-232 H/842-847 M}
10.

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah {tahun
232-247 H/847-861 M}
11.

Al-Muntashir Billah {tahun
247-248 H/861-862 M}
12.

Al-Musta’in Billah {tahun
248-252 H/862-866 M}
13.

Al-Mu’taz Billah {tahun
252-256 H/866-869 M}
14.

Al-Muhtadi Billah {tahun
256-257 H/869-870 M}
15.

Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah {tahun
257-279 H/870-892 M}
16.

Al-Mu’tadla Billah {tahun
279-290 H/892-902 M}
17.

Al-Muktafi Billah {tahun
290-296 H/902-908 M}
18.

Al-Muqtadir Billah {tahun
296-320 H/908-932 M}
19.

Al-Qahir Billah {tahun
320-323 H/932-934 M}
20.

Al-Radli Billah {tahun
323-329 H/934-940 M}
21.

Al-Muttaqi Lillah {tahun
329-333 H/940-944 M}
22.

Al-Musaktafi al-Allah {tahun
333-335 H/944-946 M}
23.

Al-Muthi’ Lillah {tahun
335-364 H/946-974 M}
24.

Al-Tha`i’ Lillah {tahun
364-381 H/974-991 M}
25.

Al-Qadir Billah {tahun
381-423 H/991-1031 M}
26.

Al-Qa`im Bi Amrillah {tahun
423-468 H/1031-1075 M}
27.

Al-Mu’tadi Bi Amrillah {tahun
468-487 H/1075-1094 M}
28.

Al-Mustadhhir Billah {tahun
487-512 H/1094-1118 M}
29.

Al-Mustarsyid Billah {tahun
512-530 H/1118-1135 M}
30.

Al-Rasyid Billah {tahun
530-531 H/1135-1136 M}
31.

Al-Muqtafi Liamrillah {tahun
531-555 H/1136-1160 M}
32.

Al-Mustanjid Billah {tahun
555-566 H/1160-1170 M}
33.

Al-Mustadli`u Biamrillah {tahun
566-576 H/1170-1180 M}
34.

Al-Naashir Lidinillah {tahun
576-622 H/1180-1225 M}
35.

Al-Dhahir Biamrillah {tahun
622-623 H/1225-1226 M}
36.

Al-Mustanshir Billah {tahun
623-640 H/1226-1242 M}
37.

Al-Musta’shim Billah {tahun
640-656 H/1242-1258 M}
38.

Al-Mustanshir Billah II {tahun
660-661 H/1261-1262 M}
39.

Al-Haakim Biamrillah I {tahun
661-701 H/1262-1302 M}
40.

Al-Mustakfi Billah I {tahun
701-732 H/1302-1334 M}
41.

Al-Watsiq Billah I {tahun
732-742 H/1334-1343 M}
42.

Al-Haakim Biamrillah II {tahun
742-753 H/1343-1354 M}
43.

Al-Mu’tadlid Billah I
44.

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah I
45.

Al-Watsir Billah II {tahun
785-788 H/1386-1389 M}
46.

Al-Musta’shim {tahun 788-791
H/1389-1392 M}
47.

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah
II
48.

Al-Musta’in Billah {tahun
808-815 H/1409-1416 M}
49.

Al-Mu’tadlid Billah II {tahun
815-845 H/1416- 1446 M}
50.

Al-Mustakfi Billah II {tahun
845-854 H/1446-1455 M}
51.

Al-Qa`im Biamrillah {tahun
754-859 H/1455-1460 M}
52.

Al-Mustanjid Billah {tahun
859-884 H/1460-1485 M}
53.

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah
III
54.

Al-Mutamasik Billah {tahun
893-914 H/1494-1515 M}
55.

Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah
IV

Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan
Tartar , sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya
khalifah. Namun kurun waktnya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera
berdiri khilafah Utsmaniyah.

4. Khilafah Bani Utsmaniyyah

Khilafah Bani Utsmaniyyah tercatat memiliki30 orang
khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriyah atau abad ke enam belas
Masehi. Nama-nama mereka sebagai berikut:

1.Salim I {tahun 918-926
H/1517-1520 M}
2.Sulaiman al-Qanuni {tahun
926-974 H/1520-1566 M}
3.Salim II {tahun 974-982
H/1566-1574 M}
4.Murad III {tahun 982-1003
H/1574-1595 M}
5.Muhammad III {tahun
1003-1012 H/1595-1603 M}
6.Ahmad I {tahun 1012-1026
H/1603-1617 M}
7.Mushthafa I {tahun 1026-1027
H/1617-1618 M}
8.‘Utsman II {tahun 1027-1031
H/1618-1622 M}
9.Mushthafa I {tahun 1031-1032
H/1622-1623 M}
10.Murad IV {tahun 1032-1049
H/1623-1640 M}
11.Ibrahim I {tahun 1049-1058
H/1640-1648 M}
12.Muhammad IV {tahun 1058-1099
H/1648-1687 M}
13.Sulaiman II {tahun 1099-1102
H/1687-1691 M}
14.Ahmad II {tahun 1102-1106
H/1691-1695 M}
15.Mushthafa II {tahun
1106-1115 H/1695-1703 M}
16.Ahmad III {tahun 1115-1143
H/1703-1730 M}
17.Mahmud I {tahun 1143-1168
H/1730-1754 M}
18.‘Utsman III {tahun 1168-1171
H/1754-1757 M}
19.Musthafa III {tahun
1171-1187 H/1757-1774 M}
20.‘Abdul Hamid I {tahun
1187-1203 H/1774-1789 M}
21.Salim III {tahun 1203-1222
H/1789-1807 M}
22.Musthafa IV {tahun 1222-1223
H/1807-1808 M}
23.Mahmud II {tahun 1223-1255
H/1808-1839 M}
24.‘Abdul Majid I {tahun 1255
H-1277 H/1839-1861 M}
25.‘Abdul ‘Aziz I {tahun
1277-1293 H/1861-1876 M}
26.Murad V {tahun 1293-1293
H/1876-1876 M}
27.‘Abdul Hamid II {tahun
1293-1328 H/1876-1909 M}
28.Muhammad Risyad V {tahun
1328-1338 H/1909-1918 M}
29.Muhammad Wahiddin {th.
1338-1340 H/1918-1922 M}
30.‘Abdul Majid II {tahun
1340-1342 H/1922-1924 M}.

Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah ‘Abdul
Majid II. Semenjak tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah
hidup lebih dari selama tanpa keberadaan lembaga yang
menyatukan.

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: